Visual Arkiv på nätet Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Nils Johan Ekdahl

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/ATA/ENSK/51

Arkiv:  Nils Johan Ekdahl

Tidsomfång:  --

Omfång: 
Hyllmeter: 1,53
Volymer: 22

Placering:  Depå: Enskilda arkiv

Arkivinstitution: Riksantikvarieämbetet/Enheten för arkiv och bild

Arkivbildare:  Nils Johan Ekdahl (1799 – 1870)

Indexeringstermer

- -

Historik


Enskilda arkiv

51 NILS JOHAN EKDAHL


Nils Johan Ekdahl var född i Fågeltofta socken i Skåne 1799, blev student i Lund 1820, prästvigdes 1823, var ett par år adjunkt på Hven för att 1825 flytta till Stockholm. Redan på Hven visade han starka antikvariska intressen, som bl.a. tog sig uttryck i omfattande utgrävningar av Tycho Brahes båda anläggningar Stjärneborg och Uranienborg¹.

Hans historiska och antikvariska intressen förde honom i Stockholm snart tillsammans med de främsta männen på området. År 1826 företog han en betydelsefull antikvarisk resa till Gotland, vars resultat vann Vitterhetsakademiens bifall. 1827 invaldes han i Götiska förbundet, där han antog namnet Arnliot. Vid samma tid är han den nyblivna riksantikvarien Liljegren behjälplig med förarbetena till Svenskt Diplomatarium. Från sommaren 1827 till hösten 1830 vistas han så gott som helt och hållet i Norrland för sina forskningar samt åren 1832-1836 mest i Oslo för arkivaliska arbeten på statens uppdrag².

Han släpper emellertid icke sina planer på prästerlig verksamhet såsom för honom erbjudande den enda säkra framtidsbanan, utan blir 1831 bataljonspredikant vid Svea livgarde, avlägger 1833 pastoralexamen i Lund (där han även sköter viktiga antikvariska uppdrag i domkyrkan m.m.) samt blir till sist 1838 kyrkoherde i Adolf Fredrik i Stockholm, där han stannar till sin död 1870.

De Ekdahlska samlingarna uppdela sig helt naturligt i två stora grupper, hans egna nedteckningar (jämte breven till och från honom) samt hans från andra insamlade papper av olika slag.

Den voluminöst mindre delen av den Ekdahlska samlingen utgöres av hans egna uppteckningar och därtill hörande (av honom eller av medförd tecknare och andra utförda) teckningar. De fördela sig dels i vidlyftiga konceptanteckningar, dels i ett par årliga reseberättelser m.m., och dels i en stor sammanfattande redogörelse. Konceptanteckningarna äro utförda dels på lösa ark (folio), dels på de blad med föranteckningar som med klok beräkning utförts i Stockholm för alla landskapen.


Litteratur: Hallström, G., N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827-1830, Ur Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, 1928-29.


¹ Själv kom han tyvärr aldrig att publicera något därav, men en summarisk framställning av hans grävningar meddelas av biskop Faxe: "Fornlämningar af Tycho Brahes Stjerneborg och Uranienborg" etc. Stockholm 1824.
² I och för fördelning m.m. av Kristian II:s arkiv.

Arkivförteckning

F 1
Ekdahlska samlingen
 

Volyminformationen bygger på Gustaf Hallströms förteckning. För ytterligare information om innehållet i befintliga, saknade och utplacerade volymer hänvisas till nämnda förteckning: "N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827-1830" av Gustaf Hallström.
Sigurd Dahlbäcks sakregister från 1917 över N.J. Ekdahls arkiv bifogas i Visual Arkiv.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
bx
A1 och A2.

A1: "Angår Undersåkers pastorat och innehåller statistiska och Topografiska anteckningar med Concept till Charta öfver trakten, afritningar af Monumenterne i sjön Juwelln på Bjelknäset, stenen i Grönan dal, afskrift och extract af en mängd Originalbref etc. samt anteckningar ur kyrkoböckerne m.m. m.m.". Foliobunt lösa blad (131 st.) i pappersomslag med rubrik påskriven av Ekdahl. I samlingen ingå även fragment av F. A. Burmans dagboksanteckningar jämte långa memoranda för dennes resor inom och beskrivning av området av stort intresse. Består f. ö. av andra anteckningar , samt en mängd avskrifter av handlingar från 1300-talet och fram mot 1800, mest av F. A. Burmans hand. De i rubriken nämnda kartkoncepten härröra från Burman och utgörs av lappar i liten 4:o med utkast till vattensystemen och höjderna. Jfr A11.

A2: "Samling av mäst speciele Kongl. Resolutioner och Andre Handlingar för Prästerskapet uti Jämtland och Herjedalen, författad och utgifven af Erik Tryggdahl, Reg:ts Auditeur". Folio i grönt pappband, 224 sidor. Bandet avslutas med ett 16 sidors summariskt sakregister: "Register öfwer Resolutioner och Handlingar nödige för Clero i synnerhet i Jämtland och Herjedalen".  
2
bx
A3: "Jemtlands Privilegier eller Speciele Resolutioner från 1531-1777". Samlat av E. Tryggdahl. Bunt i folio.  
3
1700 -- och 1800 -- tal
bx
A3a, A4:1-2.

A3a: "Jemtland angående Bref i afskrift", samlat av E. Tryggdahl. Folio i grått pappband, märkt "47" på insidan första pärmen. 250 sidor + 2 lösa avskrifter. Vidare 7 sidor summariskt sakregister på innehållet: "Nödige Resolutioner för Clero, serdeles i Jemteland och Herjedalen, til sitt Innehåll, effter Alphabet".

A4:1: Landtmäteriförrättningar 1758-69. 38 folioblad, dagböcker, brevkoncept m.m. rörande avvittringsverket i Jämtland.

A4:2: Handlingar angående Ragundasjöns torrläggning. Dessa ligga i grått pappersomslag med påskrift: "Handlingar rörande Jemtland, inlemnade af Ekdahl". Ovanför är tillskrivet "ank. d. 16 septbr 1864". Foliobunt på 150 blad + ett brev från 1837.  
4
bx
A4: "Utdrag af Jemtelands äldsta Jorde-Böcker", m.m., samlat av F. A. Burman. En stor foliobunt i pappersomslag och av mycket rörigt innehåll, varav åtskilligt säkert ditkommit i senare tid, kanske genom felinläggning ur andra buntar. Den ursprungliga bunten utgöres av anteckningar av historisk och annan art, om skattläggningen, markegångspriser, etnografiska uppgifter och avskrifter av dokument och ur jordböcker.  
5
bx
A5:1: "Samling til Jemtlands Beskrifning, Häfda-teckning och Privilegier; utgifwen år 1772" (av Erik Tryggdahl). En bunt i folio avsedd att omfatta 28 "stycken". Innehåller stycke 1 - 14.  
6
bx
A5:2: "Samling til Jemtlands Beskrifning, Häfda-teckning och Privilegier; utgifwen år 1772" (av Erik Tryggdahl). En bunt i folio avsedd att omfatta 28 "stycken". Innehåller stycke 18 - 26.

Två inbundna exemplar av stycke 6; "Jämtlands krigsöden och...".  
7
1700 -- och 1800 -- tal
bx
A6:1: "Strödda handlingar rörande Jemtland, samlade av F. A. Burman och N. J. Ekdahl" (Ekdahls stil). En bunt i folio som innehåller åtskilligt till Jämtlands krigshistoria.

En samling brev från adjunkt Abrah. Agerberg i Offerdal till F. A. Burman (1793-1802).  
8
bx
A6:2: Större delen av bunten utgöres av handlingar i original eller avskrift berörande utom krigshistorien även tull, skatter, skolor m.m. Dessutom några anteckningar om andra trakter än Jämtland, självbiografi m.m.

"Framl. Lectoren Magister Fale A. Burmans efterlemnade Hand-Skrifter, rörande i synnerhet en tillämnad Beskrifning Öfver Jemtland. Till Gymnasii Bibliotheket aflemnade år 1815".  
9
1700 och 1800-tal
A7, A8 och A9.

A7: "Oratio complectens breviter Jemtiæ Descriptionem, ejusque vera dignaque repræsentus Encomia, Quam Deo Auxiliante in Illustri ac Regio Gymnasio Hernodiano... 1713 publice pronunciavit A. A. B"(urman). Bunten i folio, häftad i brokigt pappersomslag (bx, 002:D:3).

A8: "Strödda anteckningar om Jemtland (af Ekdahl)". Bunt i folio på 63 blad, varav några blanka. Innehåller några blad om Dalarna; en visa på landsmål. Vissa ofärdiga självbiografiska data för F. A. Burman, förteckning på dennes jämtska resor 1793-1802, vissa handlingar rörande Hälsingland, förteckning på avbrända gårdar i Ångermanland, förteckning på Härjedalens fornlämningar m.m.. Summariskt utdrag av handlingar från 1600-talet i landskontoret i Gävle (30 sidor).
"Betänkande öfver Gränsetvisten mellan Jemtland och Herdalen år 1799: på Landshöfdingens anmodan, och till upplysning för Domaren författadt i Junii månad samma år..." Med karta över "Twistemarken emellan Iemteland och Herjådalen 1799", bl.a.
"Förteckning på Antalet af dem som under Farsoten 1710-1711 här i Stockholm med Döden finnes wara afgångne" (bx, 002:D:3).

A9:c: "Geographisk charta öfver Jemteland uti Wester Norrlands höfdingedöme". Koncept ritat av F. A. Burman (lägg, 077:G:11).
A9:d: "Affattning af Krokums, Lits och Ragunda Älfven alt nedtil Ragunda-Sj(ön), upprättad after Högvälborne Herr Landshöfdingen Örnskiölds Höggunstliga befallning år 1763 af P. B.". Karta över Indalsälven (lägg, 077:G:11).
A9:e: "Geographisk charta öfwer Ströms socken. Sammandragen af Joh. Törnsten" (lägg, 077:G:11).
A9:f: "Charta öfver Twistemarken emellan Iemteland och Herjeådahlen...". Karta över rågången mellan Jämtland och Härjedalen, av M. Sunding (1799). "Med wifogad afskrift af de gamle Råbrefven (af Burman)" (bx, 002:D:2).
A9:g: Karta öfver södra delen af Norrland. Undertecknad: "Christopher Jac. AStenklijfft" (lägg, 077:G:11).
A9:h: "Geographisck Affritningh öffwer Jempteland och Heriedahlerne sampt the Wägar och Stijgar som liggia öfwer Fiellen til Norske Gräntzen affrijtadt Anno 1710". Undertecknad: "Christopher Stenklijfft" (lägg, 077:G:11).

A7-9: Handskrifter från 1600-talet i 16:o. Diverse anteckningar ("Cympathier") rörande huskurer m.m., "medicamenter af Djurens Lemmar", "utdrag på de i Jemteland wäxande och bekante örter som nyttias til medicin". 84 sidor.
Dagboksanteckningar av ekonomisk art, 1770 - 80-talen, av A. V. Burman (?). 68 sidor (bx, 002:D:3).  
10
1700 -- och 1800 -- tal
bx
A10: Bref till Horn från J. A. Frisenheim m.fl. 1718-19.
Strödda anteckningar rörande Jemtlands Historia, Språk, Antiqviteter, Seder, Hus Curer, Statistik, Topographi etc. (af F. A. Burman) med meteorologiska observationer från Enontekis etc. 1806 (af Grape)". En bunt i folio av skiftande innehåll.
Huskurer samlade av Fale Burman m.fl. Tillsammans därmed allmogeord från Ovikens och Bergs socknar, väderleksanteckningar från 1797, fauna Jemtlandica, lista på personnamn m.m.
Nordiska sjöväsendet, Hus Curer, Mynt och beräkningar, Antiqvitates Jemtlandica.
"Genealogica och biographica" innehållande anteckningar av F. A. Burman om släkterna Bång, Trundman, Sundel, Burman, ävenså en del bröllopskväden på jämtska. Uppgifter om andra släkter, utdrag ur dopböcker m.m. samt föranteckning till en Jämtlandsbeskrivning (förteckning på ödesbölen, avradsland m.m.).
Det jämtländska ordförrådet. 150 kvartssidor jämte små lappar (anteckningar av pastor Agerberg m.fl.) däribland: "Anmärkningar om Jemtelands Dialect, börjades i Upsala 1791".
"Occonomica, ecclesiastica, cameralsaker, Geographica, naturalhistoria, års- och Wäderleksmärken" m.m.  
11
1500 -- till 1800 -- tal
bx
A13:Aa och A13:Ba, "Förteckning på mine Samlingar till en Beskrifning öfver Helsingland".

A13:Aa: "Innehåller omkring 150 Original och avskrifter af äldre bref och handlingar, som angå Helsingland såsom bidrag till en Beskrifning öfver nämnde land under en resa samlade åren 1829 och 1830 af N. J. Ekdahl".
Inneliggande protokoll från rannsakningar 1673.
"Manttalls Register Aff Mädelpada pro Anno 1580". Gårdsägarnas namn, by efter by, socken efter socken. Även mantalsregister från 1560.
"Mantalz Register j Ångermanlandh, Anno d. 1587".
Pro Anno D. 65. Aff Norr bottnnen ---åhrliga skatt--- aff Wnnå sockn - Bijgde - Löffång[er] - Skelefftte.
Brev från M. Sterwell till svågern häradshövding Lars Stridsberg dat. 29 aug. 1699 rörande bl.a. greve Nils Bielke och det falska mynt som denna låtit slå.
Handlingar rörande Iggesunds bruk, 58 sidor i folio.
I övrigt finns handlingar rörande Lövånger, handlingar rörande Holms sätesgård i Ångermanland (i form av processhandlingar mellan generalen friherre Carl Sparre, grevinnan Eva Lewenhaupt, häradshövding Lars Stridsberg m.fl. 1695-1707) m.m.

A13:Ba: "Afskrifter och Extracter af Historiska acter och Dokumenter etc. rörande Helsingland från 1132-1730, hemtade ur Häradsarchivet på Sanna i Tuna socken 1829 och 1830 af N. J. Ekdahl". M.m. m.m.
Utdrag av 1600-tals domböcker (äldst 1618) på över 150 foliosidor.
Sakregister (i fyra häften I-IV) till N. J. Ekdahls manuskripter hos K.Vitt.Hist.& Antikv.Akad., med bilagor, om resor 1827-1830 i Norrland - så långt de angå: Norrbottens och västerb:s landskap.
Diverse avskrifter: äldre fyndberättelser ur länsarkivet, extract ur skogsransakningshandlingar för norra Hälsingland (1736-37) med gräns- och rågångsuppgifter, anteckningar av antikvarisk art, utdrag ur Färla och Hogdals dombok 1624, handlingar rörande Hassela socken bl.a.
Register över folioboken med Hudiksvalls privilegier m.m.  
12
1800-tal
bx
A13:Ca: Handlingar rörande knekthåll m.m. i Hälsingland.
"Conceptritningar af Högar, Rös och Borgar etc. samt Historiska och Antiqvariska antekningar rörande Kyrkorne etc. etc. i Helsingland, gjorde 1829 och 1830". Ekdahls egna konceptanteckningar från resorna med en del skisser.  
13
1600 -- och 1700 -- tal
bx
A13:Da: "Samling af originalbref och Acter rörande Helsingland från 1620-1720, hvaraf en del funnits i Magr. Berglinds Bibliotek i Gefle af N. J. Ekdahl". Handlingar i original och gamla avskrifter (1600-1700-talen) mest rörande Hälsingland. Behandlar trolldomsväsendet i Hälsingland, Gästrikland och Uppland m.m. Även brev till och från Anders Stiernhöök 1676 samt förhörsprotokoll från Alftaprocesserna (original?).
Den egentliga Berglindska bunten ligger i en pappärm med lädersnören. Pärmen innehåller tingsanteckningar rörande arvskiftesfrågor, råuppgångar, lägersmål, tjuvnadsmål och dråpsmål bl.a. Även handlingar rörande skattefrågor, frågor om vägunderhåll, skogar och åkerbruk och krigshändelser i Jämtland m.m.  
14
1827 -- 1830
bx
A14:Ab, A14:Bb, A14:Cb och A14:Db.

"Förteckning på de de samlingar jag gjort, under mine resor i Westerbotten, Ångermanland, Medelpad och Gestrikland, till upplysning i nämnde landskaps Historia och Antiqviteter". Reseanteckningar ordande landskaps- och sockenvis.

A14:Ab: "Historiska och Antiqvariska anteckningar, gjorda under en resa i Westerbotten år 1827".
Innehåller antikvariska och etnografiska notiser, traditioner, sagor, bröllopsceremonier, folkmålsuppteckningar och visor m.m från Västerbotten.
A14:Bb: "Historiska och Antiqvariska anteckningar, gjorda under en resa i Ångermanland 1828". Innehåller Ekdahls egna konceptanteckningar från resan med teckningsskisser och en beskrivning på Tåsjöberget i Ångermanland.
A14:Cb: "Historiska och Antiqvariska anteckningar, gjorda under en resa i Medelpad åren 1829 - -" (Skall vara endast 1829). Innehåller Ekdahs konceptanteckningar med teckningar, planer av gravfält, enstaka gravtyper, runstenar och runristningar m.m. i Medelpad.
A14:Db: "Historiska och Antiqvariska anteckningar etc. gjorda under en resa i Gestrikland år 1830". Innehåller Ekdahls konceptanteckningar med uppteckningar, teckningar, planer av gravfält, utdrag av Gästriklands dombok från 1684 med rannsakningar om antikviteterna och beskrivning av Norrlands runstenar m.m.  
15
1700 -- och 1800 -- tal
A14:Ab Bihang 1: "Historiska och Antiqvariska anteckningar, gjorda under en resa i Westerbotten år 1827".
Anteckningar ordnade efter sammanhang sockenvis; skattehemman, nybyggen, inbyggare, väderlek och medeltemperatur bl.a. "Samlingar til Beskrifning om Öfver Torneå (af Joh. Portin)". Skildringen omfattar omkring 500 foliosidor, delade i 3 avdelningar innehållande bruksprivilegier, bergsbrukets historia, befolkningen och näringar bl.a (bx, 002:D:2). Med en "Geographisk Charta öfver Öfver Torneå afmät Åren 1797, 98 och 1799 af Joh. Portin. Kartan återfinns i enskilda ritningssamlingen under "Ekdahl" (lägg, 077:G:11).  
16
1617
bx
A14:Cb Bihang: Dombok från Medelpad (1617).  
17
1800-tal
bx
II Ba, II Bb och II H.

II Ba: "Ritningar gjorda på N. J. Ekdahls resor i Norrland åren 1827-1830". 81 originalplanscher av kyrkor, kyrkliga föremål, fornlämningar, fynd, naturformationer och etnografica m.m. En lös onumrerad plansch.

II Bb: Häri även den till planscherna medföljande berättelsen på 12 foliosidor. Den utgör en summarisk förteckning på antalet märkvärdigheter som påträffats under resan, först hopräknade gruppvis och sedan genomgångna var för sig.

II H: "Berättelse till Kongl. Witterhets, Historie och Antiqvitets Academien om de Wettenskapliga Forskningsresor om blifvit företagna åren 1827, 1828, 1829, 1830 i Norrland till granskande af dess Historiska och Antiqvariska märkvärdighet enligt Kongl. Maj:ts Nådigaste Befallning uppsatt och afgiwen af N. J. Ekdahl. Stockholm in Martio 1833". Innehåller beskrivningar av fornlämningar, runstenar, inskrifter m.m i Norrbottens kustland, Västerbottens kustland, Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland.  
18
1800-tal
bx
II C, II D, II E, II F, II M och II Q.

II C: Handlingar rörande Ekdahls resor i Norrland. Indelade i avdelningar a - k där f och g verkar saknas (augusti 2006).
II D: "Ångermanlands Kyrkor Ritade 1828" och "Jemtlands Kyrkor Ritade Efter Naturen 1828".
II E: Renritade lösa planscher från resan 1828. De flesta refereras i Ekdahls reseberättelse av 1828 (II Cb).
II F: Konceptteckningar från resan 1828.
II M: Originalbrev; N. M. Berlin och Jonas Svedbom, Härnösand 2/1 1840 till rektor J. Nordqvist, Frösön, rörande Ekdahls "lån" av den Burmanska manuskriptsamlingen. Eventuellt saknas en fullmakt från samma personer utställd på "General-Adjutanten och Kommendören Boij...".
II Q: "Alphabetisk förteckning uppå Umeå Sockens nationela Ord och talesätt" (1804).  
19
1600-tal
bx
II R: "Recess-book" från Västernorrlands läns landskontor. Avskrifter av lagar, stadganden och aktstycken, gjorda av sju olika händer på 1600-talet. Häri även fragmentarisk avskrift av Olai Petri svenska krönika, en stympad avskrift om mötet på Danaholmen och en avskrift av "Litera viri cuiusdam nobilis ad Amicum de moderno rerum statu, ac modo formandorum pro tempore in Svecia consiliorum. Scripta A:o 1666".  
20
bx
"N. J. Ekdahls berättelser". En mapp med beskrivningar över föremål, utsmyckningar och inskriptioner m.m. i olika kyrkor, bl.a. Fosie, Tygelsjö, Klagstorp, Skanör och Falsterbo.
Två handlingar från Liljegrens arkiv? " Om Ekdahl för den tid han uppburit dagtractamente för afskrifningen åtnjutit" och "Publika handlingar". 24 blad.  
21
1917
bx
"Samlingar til Beskrifning öfver Öfver Torneå Sockn uti Västerbottns Höfdingedöme" av Joh. Portin 1821. Originalet avskrivet på maskin av Sigurd Dahlbäck 1917.  
22
1800 -- och 1900 -- tal
bx
"N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827-1830" av Gustaf Hallström. 2 ex.
Gillingstens register över medeltidsbrev i Ekdahls samling, förvarade i ATA. 1 blad.
Maskinavskrift av 13 skrivelser från N. J. Ekdahl till Kongl. Witt. och Ant. Akademien från 30/7 1826 till 2/3 1833.
Avskrift av förteckning över Ekdahls norrländska samlingar.
Avskrift av N. J. Ekdahls primäranteckningar från hans resor i Norrland 1827-1830 (allt som rör Norrbotten) av Gustaf Hallström.
Kopia av Ekdahls "Förteckning på Tryggdalska och Burmanska Manuscript-samlingarne till en Beskrifning öfver Jemtland och Herjedalen" (1833). Originalet placerat i Äa 2, ark. o bibl. DI:1.
Kopia av biografi över Nils Johan Ekdahl ur "Svenskt Biografiskt Lexikon".
Avskrifter av inkomna skrivelser till Östersunds Posten 20/4 1928 och 12/6 1928, författade av Matts Ling, kyrkoherde i Bergs socken, Jämtland.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.visualarkiv.se Upplaga: 2014/04